چگونه اتاق نشیمنی شیک و منظم داشته باشیم؟

اتاق نشیمن در فرهنگ ایرانی دارای جایگاه خاصی است. این ماجرا ریشه در فرهنگ مهمــان نــوازی ایرانــی دارد. ایرانی هــا از روزهــای دور، بهتریــن اتــاق خانــه شــان را اتــاق مهمــان می نامیدنــد تــا مهمانــان شــان احســاس آرامــش کننــد.

در خانه هـای کوچـک امـروزی، ورودی خانـه در کنـار اتـاق نشـیمن قـرار گرفتـه اسـت. اتـاق نشـیمن و پذیرایـی دیگـر چنـدان از هـم جـدا نیســتند و همیــن کمــی کار را ســخت تــر می کنــد چــرا کــه بایــد وســایلی متنــوع را در یــک اتــاق جــا داد. مــا می خواهیــم بــه شــما بگوییــم چگونـه هـر چـه بیشـتر قلـب خانـه خـود را دلپذیـر کنیـد.

سراغ وسایل زیاد نروید

چیــدن وســایل زیــاد می توانــد اتــاق شــما را نامرتــب نشــان دهــد. اگــر بزرگ تریــن اتــاق نشــیمن را داشــته باشــید و بــا وســیله های زیـاد آن را خیلـی شـلوغ کنیـد، دیگـر فضـای خانـه شـما آرامـش و زیبایـی نخواهـد داشـت.توصیــه می کنیــم بــرای داشــتن یــک اتــاق نشــیمن شــیک و خلــوت بــه وســایل اصلــی یعنـی یـک کاناپـه، یـک کتابخانـه، یـک صندلـی راحتــی، یــک میــز جلــوی مبــل و یــک میــز ناهارخـوری قناعـت کنیـد. همـه ایـن وسـایل را بـه گونـه ای بچینیـد کـه مسـیر رفـت و آمـد را مســدود نکنــد.

خانه شما به هرس نیاز دارد

اگــر می خواهیــد خانــه ای منظــم داشــته باشــید، بایــد دیگــر بــه دنبــال جمــع کــردن و دور نینداختــن وســایل مختلــف نباشــید؛ مثــلا از هــر مجلــه ای کــه می خریــد فقــط دو شـماره آخـر آن را نگـه داریـد و بقیـه را دور بیندازیــد، نهایتــا می توانیــد صفحــه مقــالات مــورد عاقــه تــان را جــدا کنیــد و آن هــا را در یــک کشــو نگــه داریــد. هــر چقــدر خانــه شـما تمیزتـر باشـد و وسـایل بـا نظـم بیشـتری چیــده شــده باشــند دکوراســیون خانــه هــم بیشــتر بــه چشــم می آیــد؛ مثــلا اگــر روی میـز کانترآشـپزخانه بیـش از انـدازه وسـایل باشــد، چهــره آشــپزخانه زشــت می شــود. طراحـان معـروف دکوراسـیون می گوینـد میـز پـای مبـل بایـد تـا ۷۵درصـد خالـی از هرگونـه وســیله ای باشــد.

وسایلی که کار را راحت می کنند

گاهـی وسـایل کوچکـی روی میـز وجـود دارنـد کــه بــه راحتــی میتواننــد میــز و خانــه شــما را نامرتـب نشـان دهنـد؛ مثـل شـمع، گلـدان، نمکــدان. شــما میتوانیــد بــرای ایــن کــه میزتـان منظـم تـر بـه نظـر برسـد یـک سـینی یــا هــر وســیله دیگــری کــه بتــوان آنهــا را در یـک جـا جمـع کـرد روی میـز قـرار دهیـد و همـه ایـن وسـایل کوچـک را درون آن بچینیـد. ایــن کار کمــک مــی کنــد هــم جابه جایــی وسـایل راحتتـر انجـام شـود، هـم گردگیـری کار، آسـانتر صـورت گیـرد و مهـم تـر از همـه میــز شــما منظــم تــر بــه نظــر برســد.

جایی برای دستگاه های کنترل از راه دور

خیلــی اوقــات دســتگاه های کنتــرل از راه دور حسـابی نظـم اتـاق را بـه هـم می زننـد و در نهایـت هـم وقتـی بـه آن هـا نیـاز داریـد، پیــدا کــردن شــان کاری دشــوار اســت. پیشـنهاد می کنیـم یـک مـکان جداگانـه بـرای کنترل هــا در نظــر بگیریــد؛ مثــل می توانیــد یـک جعبـه فانتـزی کوچـک یـا کاسـه ای را بـه عنـوان جایـگاه کنترل هـا در نظـر بگیریـد و از همـه اعضـای خانـواده بخواهیـد کـه کنترل هـا را در آن بگذارنـد.

فرش بزرگ اتاق را بزرگ نشان می دهد

پهــن کــردن چنــد تکــه فــرش کوچــک روی زمیــن هــم اتــاق را نامرتــب جلــوه می دهــد. از طرفــی چــون فضــا تکــه تکــه می شــود، اتــاق کوچــک تــر جلــوه می کنــد. توصیــه می کنیــم در عــوض یــک فــرش یــا موکــت نســبتا بــزرگ زیــر مبــل و میــز بیندازیــد تــا نــه تنهــا اتــاق زیباتــر شــود بلکــه بــزرگ تــر هــم بــه نظــر برســد.

فضا را دو برابر کنید

بیــن وســایل خانــه چیزهــای زیــادی هســت کــه در آنهــا فضاهــای مخفــی وجــود دارد؛ مثــلا در زیــر کاناپــه میتوانیــد یــک فضــای اضافـی بـه وجـود آوریـد کـه وسـایل اضافـی را درون آن قـرار دهیـد بـدون ایـن کـه اتاق شـلوغ شـود. اگــر خانــه ای کوچــک داریــد هنــگام خریــد حســابی حواســتان را جمــع کنیــد تــا بیشــتر وســایل ایــن چنینــی بــا فضاهــای مخفــی انتخــاب کنیــد.

کوسن ها اتاق را منحصر به فرد می کنند

کوســن های رنگــی حســابی بــه خانــه شــما رنــگ و طــراوت می دهنــد. بــه خصــوص اگــر رنگــی متفــاوت از مبل هــا و البتــه مکمــل رنــگ آن هــا داشــته باشــند. مـی توانیـد از چنـد کوسـن طـرح دار در کنـار چنــد کوســن رنگــی ســاده اســتفاده کنیــد. روی یـک کاناپـه می تـوان بیـن ۲تـا ۵ کوسـن قــرار داد.

zamannews.ir