استخدام

هدف همیشگی گروه پالاز، حرکت هرچه بیشتر در راستای خلق و توسعه دنیای زیبا برای مصرف کنندگان وفادار است.

اگر شما هم به دنبال به کار گیری دانش و تجارب شخصی در جهت اهداف گروه صنعتی پالاز هستید. با نهایت افتخار منتظر دیدارتان در فضائی کاری متفاوت هستیم.

: نام خانوادگی *

: نام *

: کد ملی *

: محل تولد *

: سال تولد *

مردزن : جنسیت *

متاهلمجرد : وضعیت تاهل *

کفالتمعافیتپایان خدمت : وضعیت خدمت *

: آدرس

: شماره تماس ثابت *

: شماره موبایل *

: آدرس پست الکترونیکی *

دکتریفوق لیسانسلیسانسفوق دیپلمدیپلم : مقطع تحصیلی *

شغل مورد تقاضا : *

: سایر توضیحات

: سابقه کاری

: رزومه *

: عکس پرسنلی *: نام *

: نام خانوادگی *

: سال تولد *

: محل تولد *

* مردزن : جنسیت

* متاهلمجرد : وضعیت تاهل

: آدرس

: شماره تماس *

: آدرس پست الکترونیکی *

رشته تحصیلی : (محل فعالیت در تهران است) *

: زمینه کاری مورد علاقه *

* دیپلملیسانسفوق لیسانسدکترا : مقطع تحصیلی

: سابقه کاری

: سایر توضیحات

: عکس پرسنلی *

: رزومه *

: عنوان شغلی