خانه پالاز ماهشهر افتتاح شد

 خانه پالاز واقع در ماهشهر افتتاح شد
آدرس: خوزستان، ماهشهر، خیابان دانشگاه نبش خیابان مهدیه
mahshahr00
mahshahr01
mahshahr02
mahshahr03
mahshahr10
mahshahr04
mahshahr07
mahshahr08
mahshahr05
mahshahr06