برنامه دیدار با مسلم ایران نژاد

برنامه دیدار با مسلم ایران نژاد به همراه نمایشگاه عکس، فیلم و برنامه گزارش خوانی به زودی برقرار خواهد شد.

در این برنامه درباره سفر صحبت خواهیم کرد و تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک خواهیم گذاشت.

زمان و مکان برگزاری این مراسم به زودی اعلام خواهد شد.